Mars Media

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A. GİRİŞ

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (“Mars Media” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenli bir şekilde işlenmesine azami özen ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda veri sorumlusu olarak, sinema salonlarımızı ziyaret etmeniz halinde topladığımız kişisel verileri ve bu kişisel veriler ile ne yapacağımız konusunda sizlere açık ve şeffaf olmak adına bu aydınlatma metnini hazırladık.

Bu Aydınlatma Metni ile aşağıdaki konular hakkında bilgi alabilirsiniz:

1-      Sinema salonlarımızı ziyaret etmeniz halinde, kapalı devre kamera sistemimiz aracılığıyla hangi kişisel verileri topladığımız ve işlediğimiz,

2-      Bu kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlediğimiz,

3-      Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz,

4-      Bu kişisel verileri kimle paylaştığımız ile paylaşım amaçlarımız,

5-      Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ve bu haklarınızı kullanım yöntemleriniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ’na göz atmanızı rica ederiz.

B.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Mars Media, ziyaretçilerinin güvenliğini tesis etmek amacıyla kapalı devre kamera sistemi kullanmaktadır.  Bu kapsamda ziyaretçilerimizin görsel ve işitsel verilerini işliyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel verileri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir.  Bu hukuki sebepler, kişisel verilerinizi hangi şartlar altında işlenebileceğini göstermektedir. 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ile bu amaçların dayandığı hukuki sebepler aşağıda listelenmiştir:

Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz? Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz? Hangi hukuki sebeplere dayanıyoruz?
Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş ve çıkış bilgileri, kamera kayıtları) Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerini yürütülmesi. Kanun m. 5/2 (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş ve çıkış bilgileri) - Ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması.
- Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması.
- Şirketimizin operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.
- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
Kanun m. 5/2 (f) : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


C.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ TARAFLAR VE PAYLAŞMA AMAÇLARIMIZ 
 
Kişisel verileriniz, aşağıdaki belirttiğimiz amaçlar kapsamında, Şirketimizden bilgi ve belge talep eden bazı kurum ve kuruluşlar ile Kanun ve ilgili mevzuattaki kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uyarak üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda paylaşım yaptığımız taraflar ve paylaşım amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:

    - Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

    - Adli ve İdari Makamlar

Adli ve idari takip işlemleri ile uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin yasal haklarının korunabilmesi.

D.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

E.      KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZI KULLANMA YÖNTEMLERİNİZ

Kanun’un 11. maddesi, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında size bazı haklar (kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi edinme, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme gibi) vermektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

    - http://www.marsmedia.com.tr/Files/KVK_Basvuru_Formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No. 4 Kat 1 Ortaköy Beşiktaş 34347, İstanbul adresine teslim edebilir, noter kanalıyla veya posta yoluyla gönderebilir veya ilgili formu marssinema@hs02.kep.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

    - Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde yer alan diğer yöntemleri de seçebilirsiniz.